Main Title: Laiškas Juozui Tumui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1926-07-24
Physical Description: BS laiškas JT [G. K. / Šiuo pasiunčiu Tamistos nuožiurai įstatų projektą steigtinai LITERATUROS]. Be pilnos vietos. Lokalizuojant [iš Būgių – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 22,0×14,7 cm dviejuose specialiuose gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r) spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu). Pabaigoje – prierašas BS ranka parkeriu (mėlynu rašalu). Keletą kartų lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, per vidurį, uždėtas violetinis antspaudas, parkeriu (žaliu rašalu) skaičiai: Hum Mok. Fak. / MUZIEJUS / No {3002} Ser. Pieštuku numeruota {5} bibliotekininko ranka. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Prie laiško voko nėra. Priedas – 4 Literatūros draugijos projekto lapai. Tema: Literatūros draugijos kūrimo priežastys, poreikiai, tikslai, sąsaja su Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetu. Prašymas tobulinti draugijos kūrimo projektą, teikiant konkrečių pasiūlymų. Minimi asmenys: Juozas Tumas-Vaižgantas, Mykolas Biržiška, Vladas Dubas, Vincas Krėvė-Mivkevičius. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
1 BALYS SRUOGA
ֿ
2 Bugiai, Viekšnių pašt. [1]
3 1926-VII-24
4' Gerbiamajam ˹J Tūmui˺ [2]
ֿ
5 G. K. [3]
6 Šiuo pasiunčiu Tamistos nuožiurai įstatų projektą steigtinai LITERATUROS
7' Draugijai. Čia paduota gal tik vien sumanymas, pats gi projektas yra de-
8 šimteriopai taisytinas.
9' Šį projektą sudaryti mane pagundė labai liudna musų literatyros padėtis
10 ir nepakenčiamas literaturos darbuotojų iškrikimas. Labai painus klau-
11' mas, kaip literaturos dar[b]uotojus suburti, kad sukurtoji organizacija
12 galėtų varyti platų organizacini darbą. Atsižvelgiant musų gyvenamujų
13' sąlygų ir musų intelektualinių jėgų, man atrodė, tiksliausia butų suda-
14 rius bendrą akademinio pobudžio rimtą organizaciją, kuri apimtų ir li-
15 teraturos kurėjus, ir literaturos mokslininkus. Ir, man atrodė, tiksliausia
16 butų šitokią draugiją šiokiu ar tokiu budu surišti su Humanitarinių
17 Mokslų Fakultetu del šitokių priežasčių:
18 1) Jei už draugijos pečių stovės organizacija, kaip H. M. Fakultetas,
19 tai draugija iškarto įgaus tinkamo autoriteto ir galės iškarto užimti
20 darbo organizavimo reikale tinkamą vietą;
21 2) atrodo, patsai fakultetas bus priverstas susirupinti panašios organiza-
22 cijos įkurimu. Eina rimtų gandų, kad knygų leidimo komisija prie Šv. [4] Minis-
23 terijos bus likviduota, ir knygų leidimo reikalas bus pavestas Universi-
24' tui ar net stačiai H. M. Fakultetui. Fakultetas, kaipo toksai, vargu bau ga-
25 lėtų imtis organizuoti, pavyzdžiui, dailiosios literaturos vertimo ir lei-
26 dimo reikalą. Šiuo tikslu jis visviena turėtų sudaryti kokią nors organi-
27 zaciją. Tokia organizacija ir galėtų buti Literaturos Draugija.
28' 3) Tokia Draugija ineštų gyvumo ir paties Universiteto gyvenimane. Kaune
29 yra permaža dvasios turtų, kurie galėtų patenkinti visus studentijos troš-
30 kulius ir duoti jai tinkamų impulsų. Šiuo tarpu Universiteto mokomasis
31 personalas gali aprupinti tiktai programines paskaitas, patiekdamas tų
32 paskaitų konspektus ar ir ištisus kursus. Kauniškėmis kulturos salygomis
2
33 tai yra vargo dalia. Jeigu, pavyzdžiui, tokia draugija sugebėtų reguliariš-
34' kai rengti paskaitas – bent referuoti, kas dedas dabar anglų, prancuzų,
35' slavų literaturos, duoti vieno kito dabarties rašytojo karakteristiką – vaiz-
36' dą, nušviesti vieną‑kitą literaturos mokslo aktualesnį teoretinį klausimą, –
37' neišvengiamai ir universiteto sienose turėti prasidėti šioks toks gilesnis
38 judejimas, jaunesnis gyvumas.
39 Aiškus dalykas, šitokia draugija bus esmėje ’šalta’. Tačiau mums reika-
40 linga draugija, kuri varytų organizacijos darbą. ’Šilima’ susidaro siaurose
41 idejinėse‑srovinėse organizacijose, o tokias organizacijas Literaturos drau-
42 gija galėtų kaip tiktai paremti.
43' Projektą pasiunčiu: pp. M. Biržiškai [5], AUgustaičiui [6], Dubui [7], Krėvei‑Mickevi-
44 čiui [8] ir Tumui.
45' Butų gera, kad kiekvienas pagalvotų delei sumanymo esmė, delei reika-
46 lingų pataisų, ar gal sudarytų kokį kitą pasiulymą. Mano butų tiktai vie-
47 nintėlis noras: kad mes pradėdami rudens semestrą galėtumem susitarti del
48 organizacinio darbo, visviena kurioje formoje.
ֿ
49 Su pagarba ˹BSruoga
ֿ
50 Atsiprašau už korekturos
51 klaidas
52 ir kloniojuos su šeimyna˺
4 J Tūmui ] add atr cae
7 paduota ] cor t pro d
9 literatyros ] vid ex err y pro ū
11 [klau][si]mas ] vid ex err om si
11 dar[b]uotojus ] ill, rest
11 suburti ] p ras k
13 jėgų ] cor ė pro ill graph
24 [Universi][te]tui ] vid ex err om te
28 gyvenimane ] p gyveniman vid ex err add e
34 prancuzų, ] p ras t
35 literatūros[e] ] vid ex err om e
36 teoretinį ] cor o pro vid a
37 turėti ] vid ex err ti pro
43 p ] vid ex err rep
43 Augustaičiui ] cor A pro D
45 esmė ] vid ex err p ė om s
49–52 ] add atr cae
[1] ~ santr =paštas.
[2] Juozas Tumas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją.
[3] ~ santr =[Gerbiamas Kolega].
[4] ~ santr =Švietimo.
[5] ~ santr =[ponams].
[6] Pranas Augustaitis (1883–1941), literatūros istorikas, nuo 1922 m. – LU dėstė anglų kalbą ir literatūrą.
[7] Vladas Dubas (1887–1937), literatūros tyrinėtojas, istorikas, nuo 1922 m. LU dėstė romanistiką.
[8] Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), rašytojas, profesorius, 1925–1937 m. LU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.