Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-09, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-09, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-09
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiais „Nuliudimas“, „Žygis“. Be pilnos datos ir vietos. Datuojant [1917-06-09] ir lokalizuojant [Sočis], remtasi VČ prierašais pieštuku rankraštyje ir mašinraštyje (nuoraše: „2 eil. / 1917 / VI-9 / Soči / B. S“). Rašyta 11,2×17,8 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje, kairiajame kampe, numeruota {9}. 1r apačioje, kairiajame krašte, pastaba pieštuku vertikaliai, spėtina, VČ ranka {Parašytas 1917 m. Soči. / Ciklas 6 lapai.}. 2v apačioje, kairiajame kampe, pieštuku užrašyta dalis dokumento signatūros {–1094}. Prie laiško voko nėra. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas) – VUB RS, F153–1097, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Nuliudimas.
ֿ
2 Po kojų, po kojų, kaip eglės šakelės
3 Ramybės dovanos…
4 Ir visas kelias –
5 Kaip krintančios žvaigždės žaliuojantis
6 [ takas bangose…
ֿ
7 Kur tik žvilgsnys pasiekia ir kur mintis
8 [ nuskrieja –
9 Karūnos juodos ir žibintai…
10 In judrą vieną giesmės ir staugimas liejas…
11 Mirksnys žaibais sparnuotais sušvitrėja,
12 Ir vėl dangus sunkėja,
13 Lašai vėl krinta, krinta…
14 In varpą varpas atsiliepia
15 Ir pjautuvai…
16 Ir ašaros pamaino vyną ir vynas ašaras
17 Ir druską pelenai…
ֿ
18 Ramybės dovanos… Vamzdys žilvyčio… Vai-
19 [ nikas viksvų ir apynojų…
20 Ir šnekos meilios vasarojaus…
21 Griuvėsiai žygių ir takų
22 Ir žymės žvaigždžių užmirštų
23 Dangūj ir čia po kojų… [1]
24 Žygis
ֿ
25 Nemirs, nemirs kurenama gyvybė,
26 Ir vakaro šešėliai,
27 Ir ryto džiaugsmo spindulėliai…
ֿ
28 Praslinks gal amžiai, amžių amžiai nebūtybėj,
29 Gal amžinasties giesmę aus tik varpos senos… –
30 Gludės krisluos gyvybė,
31 Ir garbins viešpatnią visybę
32 Kursai krisluos pasėmė peno,
33 Kurs žino tyruose pilnybę…
ֿ
34 Nežinomoj šalyj dausų daigai juruoja…
35 Nežinomi regėjimai – kalnai permatomi ir bonės
36 spindulingos
37 Dievybei Santarą augina…
38 Besčiūdamas vėjelis burtuos merdinčius
39 [ myluoja,
40 Ir rankos laimint tiesias maloningos
41 Ir tiems, kurie dar gims, karūną pina…
ֿ
42 Tegu tas džiaugsmas bus tik mirksnio moja…
43 Tegu ta puota bus tik žaibo laimė…
44 Lemtis kelionėn ruoš ir laimįs
45 Kurių altoriai vėl ir vėl gyvoms aukoms liep-
46 [ snoja,
47 Kurių sapnai gyvybe stojas…
ֿ
48 Duosni ranka pasėjo daigus. Čia ir čia.
49 Žiedai graksčiausi žydi paslapčia…
50 Ir žvaigždės dega tik nakčia… [2]
ֿ
51 9–VI.
[1] BS eilėraščio „Nuliūdimas“ pirminis variantas, švarraštis.
Galutinį variantą, neįėjusį į rinkinius, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 249.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 793–794.
[2] BS eilėraščio „Žygis“ pirminis variantas, švarraštis.
Galutinį variantą „[Nemirs, nemirs kūrenama gyvybė]“, įtrauktą į rinkinį Saulė ir smiltys, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 35.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 728.